SAM_5813 DSC05986


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI wypełnia następujące zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia (dziecka):
– realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu,
– zapewnia odpowiednie warunki do edukacji, profilaktyki, opieki,
– realizuje szczegółowe zadania Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki,
– realizuje szkolny zestaw programów nauczania,
– rozpoznaje potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne ucznia, zapewnia uczniom integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniom objętym nauczaniem indywidualnym, uwzględniając ich stan zdrowia,
– zapewnia uczniom niezbędną opiekę medyczną w porozumieniu z organem prowadzącym,
– promuje zdrowie,
– prowadzi różnego rodzaju formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia i  jego rodziny,
– dostosowuje do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia warunki i formę egzaminu (dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym),
– współdziała z rodzicami uczniów w sprawach ich edukacji i rewalidacji,
– współpracuje z instytucjami wspomagającymi  Zespół w  zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
– organizuje pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin w ramach programu Banku Żywności PEAD.

Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w formie:
1) pomocy materialnej,
2) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
3) uczestnictwa w formach wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczkach, na które Zespół uzyskuje darowizny z firm
i instytucji,
4) pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5) dowożenia uczniów na zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne z domu do szkoły oraz odwożenia ich po tych zajęciach ze szkoły do domu.

Kształcenie w gimnazjum jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 roku życia.

W klasach gimnazjalnych realizowane są przedmioty:

 • język polski
 • język niemiecki
 • muzyka
 • plastyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia

bierzm2014 lekcja_historia 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana dla klas III gimnazjum polega także na prowadzeniu działań
z zakresu doradztwa zawodowego, a w szczególności:
– prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego wyboru nauki zawodu,
– udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
– organizowanie spotkań informacyjno – doradczych dla rodziców i nauczycieli,
– konsultacje z lekarzem medycyny pracy.

Zespoły edukacyjno- terapeutyczne
 
Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują
"Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach" , która określa następujące przedmioty:
 • funkcjonowanie w środowisku
 • muzyka z rytmiką
 • plastyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • religia

 

 20150907_111842 20160218_104724 

20151126_091944 20150203_080803

20151007_112829 20151112_082732

CIMG6407 20150429_113829