Nazwa sześcioletniej szkoły podstawowej brzmi:

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu
dla uczniów z niepełnosprawno
ścią intelektualną,
z autyzmem, z niepe
łnosprawnością sprzężoną.

W nazwach szkół umieszczonych na tablicy urzędowej, świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa
i legitymację szkolną, pomija się określenia „specjalna”, „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

DSC05989


Zespół Szkół wypełnia następujące zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia (dziecka):
– realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu,
– zapewnia odpowiednie warunki do edukacji, profilaktyki, opieki,
– realizuje szczegółowe zadania Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki,
– realizuje szkolny zestaw programów nauczania,
– rozpoznaje potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne ucznia, zapewnia uczniom integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniom objętym nauczaniem indywidualnym, uwzględniając ich stan zdrowia,
– zapewnia uczniom niezbędną opiekę medyczną w porozumieniu z organem prowadzącym,
– promuje zdrowie,
– prowadzi różnego rodzaju formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia i  jego rodziny,
– dostosowuje do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości      psychofizycznych ucznia warunki i formę sprawdzianu (dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym),
– współdziała z rodzicami uczniów w sprawach ich edukacji i rewalidacji,
– współpracuje z instytucjami wspomagającymi  Zespół w  zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
– organizuje pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin w ramach programu Banku Żywności PEAD.

Zespół zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w formie:

 1. pomocy materialnej,
 2. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 3. uczestnictwa w formach wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczkach, na które Zespół uzyskuje darowizny z firm
  i instytucji,
 4. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 5. dowożenia uczniów na zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne z domu do szkoły oraz odwożenia ich po tych zajęciach ze szkoły do domu.

Kształcenie w szkole podstawowej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową, która dla kolejnego etapu edukacyjnego przewiduje przedmioty:

W ramach I etapu edukacyjnego ( klasy I-III) uczniowie mają zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, w skład której wchodzą:

 • edukacja polonistyczna
 • edukacja społeczna
 • edukacja przyrodnicza
 • edukacja matematyczna
 • zajęcia techniczne
 • zajęcia komputerowe
 • edukacja muzyczna
 • edukacja plastyczna
 • wychowanie fizyczne
 • język niemiecki
 • religia

20160108_120134 lekcja_aga

20150430_110416 [OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Na II etapie edukacyjnym( klasy IV-VI) mają następujące przedmioty:
 • język polski
 • język niemiecki
 • muzyka
 • plastyka
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda
 • matematyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia

lekcja_historia 20150527_105931

 


Zespoły edukacyjno – terapeutyczne

 

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują
"Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach", która określa następujące przedmioty:
 • funkcjonowanie w środowisku
 • muzyka z rytmiką
 • plastyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • religia